Voor zover het de nautische praktijk betreft, heeft Van Emstede & Slager Advocaten, als nautische advocaten / nautical lawyers, jarenlange èn bewezen ervaring in het opstellen van overeenkomsten die veelal in de waterrecreatiebranche worden gesloten.

Onderstaand een aantal contracten dat de ondernemer in de waterrecreatiebranche met regelmaat sluit en waarmee Van Emstede & Slager Advocaten (sinds 1987) de nodige ervaring en expertise heeft opgebouwd.

Met een overeenkomst van opdracht spreken partijen af dat de ene voor de andere partij een opdracht uitvoert. Het moet dan gaan om een werk van geestelijke of intellectuele aard zoals, bijvoorbeeld, het ontwerpen van een vaartuig door een jachtarchitect, het taxeren van een jacht door een nautisch expert of het bemiddelen door de jachtmakelaar. Een opdracht is altijd een taak, de opdrachtnemer moet dus ‘iets doen’ voor de opdrachtgever. Ook een advocaat die rechtsbijstand verleent, is de opdrachtnemer van zijn opdrachtgever, de cliënt.

Ook bij de overeenkomst van aanneming van werk moet de opdrachtnemer een taak uitvoeren voor de opdrachtgever maar in dit geval is er sprake van een ‘tastbaar’ resultaat. De wet stelt dat de aannemer zich verplicht om voor de opdrachtgever / principaal, buiten dienst-betrekking, een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen. Denk hierbij aan de bouw, het repareren of de refit van een vaartuig.

In de waterrecreatiebranche gaat het dan voornamelijk om de verhuur van een vaartuig en het verhuren van een ligplaats (daaronder begrepen de zomer- en winterstalling). De door mr. Van Emstede in opdracht van HISWA Vereniging opgestelde standaard ligplaatsovereen- komst en huurovereenkomst vaartuig met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden tot op de dag van vandaag door het merendeel van de leden van HISWA Vereniging gebruikt. Op vragen over de standaard overeenkomsten en de daarop van toepassing zijnde algemene voor-waarden geeft Van Emstede & Slager Advocaten u graag het juiste (nautische) antwoord.

In de waterrecreatiebranche kennen wij tal van verschillende verkoopovereenkomsten maar verreweg de meeste betreffen de verkoop van vaartuigen en nautische onderdelen. Hoe duidelijker de overeenkomst is opgesteld, hoe beter. Een duidelijk contract voorkomt veelal onnodige geschillen.
Voor vragen over het opstellen van een overeenkomst en over specifieke contractbepalingen kunt u bij Van Emstede & Slager Advocaten terecht.

Maar omdat ook een goed opgesteld contract geen 100% zekerheid biedt voor het achterwege blijven van meningsverschillen tussen de contractpartijen, is het zaak om een ontstane meningsverschil onverwijld schriftelijk vast te leggen en om met betrekking tot alle relevante feiten een dossier aan te leggen. Met een dispuut in de waterrecreatiebranche kan immers al snel een belang van tienduizenden of honderdduizenden euro’s gemoeid zijn.
Een goed en volledig aangelegd dossier bespaart ook de nodige kosten van rechtsbijstand.